Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. “Dienstverlener”: Oscarcrew VZW gevestigd op de Stenenmuurstraat 67 te Sinaai en ingeschreven in het handelsregister onder het ondernemingsnummer 0500.550.187.

1.2. “Organisator”: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten van de dienstverlener afneemt of hiertoe een offerte heeft aangevraagd.

1.3. “Algemene voorwaarden”: dit document.

1.4. “Dienst”: de specifieke dienst die de dienstverlener met de organisator overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst of in de offerte.

1.5. “Overeenkomst”: het contract tussen de dienstverlener en de organisator die de duur, diensten en eventuele andere specifieke zaken bepaalt.

1.6. “Website”: het webadres van de dienstverlener of één van haar gevoerde merknamen.

1.7. “E-mailadres”: een e-mailadres van de dienstverlener of één van haar gevoerde merknamen.

ARTIKEL 2. OFFERTE, AANBOD EN AANVAARDING

2.1. De dienstverlener zal een offerte opstellen waarin aangegeven wordt wat bij de dienst inbegrepen is en welk bedrag de organisator bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is bindend. Indien de organisator bij de dienstverlener een dienst bestelt zonder voorgaande offerte zijn de, tenzij schriftelijk anders vermeld, op de website vermelde prijs en omschrijving van de dienst bindend.

2.2. Een offerte is vrijblijvend en, tenzij anders vermeld in de offerte, geldig tot 14 dagen na verzending door de dienstverlener.

2.3. Indien blijkt dat de door de organisator verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft de dienstverlener het recht de prijzen hierop aan te passen.

2.4. Op iedere overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5. Door de organisator gestelde bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door de dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6. De dienstverlener heeft het recht een organisator naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.7. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.8. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 1. de overeenkomst;
 2. de eventuele bijlagen;
 3. deze algemene voorwaarden;
 4. eventuele aanvullende voorwaarden.
ARTIKEL 3. UITVOERING OF BESCHIKBAARSTELLING VAN DE DIENST

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de dienstverlener de dienst uitvoeren of beschikbaar stellen op het afgesproken moment. Dit conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de organisator.

3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert de dienstverlener dat de dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3. De organisator is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken.

3.4. Indien de dienst een animatie, voorstelling of vorming omvat staat de organisator in voor de verzekering van de deelnemers, de verzekering van de dienstverlener dekt hun in geen geval.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Daar de dienstverlener vrijgesteld is van BTW wordt deze niet aangerekend.

4.2. De vermelde prijzen voor animaties, vormingen en voorstellingen zijn, tenzij apart of anders vermeld, altijd inclusief materiaal en kilometervergoeding. Echter, voor animaties, voorstellingen of vorming buiten Oost- en West-Vlaanderen kan een extra kilometervergoeding aangerekend worden indien de dienstverlener dit nodig acht.

4.3. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van de dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4. Alle voor de dienstverlener uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de organisator, mits deze aan de organisator te wijten zijn.

ARTIKEL 5. ANIMATIES EN VORMING

5.1. Indien de dienst (mede) inhoudt dat de dienstverlener voor de organisator een animatie of vormingssessie zal begeleiden, gelden de in dit artikel opgenomen voorwaarden.

5.2. Voor animaties en vormingen die specifiek materiaal vereisen dat door de dienstverlener beschikbaar gesteld wordt, zijn ook de voorwaarden uit artikel 7 van toepassing.

5.3. De organisator voorziet voldoende drank voor de deelnemers en begeleiding, dit zowel tijdens als na de animatie of vorming.

5.4. Tijdens de activiteit worden de deelnemers verzekerd door de organisatie. Dit is hun verantwoordelijkheid en niet die van Oscarcrew vzw.

ARTIKEL 6. VOORSTELLINGEN

6.1. Indien de dienst (mede) inhoudt dat de dienstverlener voor de organisator een voorstelling zal opvoeren, gelden de in dit artikel opgenomen voorwaarden.

6.2. Indien van toepassing staat de organisator in voor het betalen van eventuele SABAM rechten.

6.3. De organisator voorziet voldoende drank voor zowel de deelnemers als de animatoren, dit tijdens en na de voorstelling.

ARTIKEL 7. REUZESPELEN EN UITLEENMATERIAAL

7.1. Indien de dienst mede inhoudt dat de organisator één of meerdere reuzespelen of ander uitleenmateriaal van de dienstverlener ontleend, gelden de in dit artikel opgenomen voorwaarden.

7.2. De organisator is verantwoordelijk voor ophalen en terug van het ontleende materiaal, dit op de afgesproken momenten.

7.3. De dienstverlener heeft het recht een waarborg te vragen voor het ontleende materiaal.

7.4. Alle materialen moeten in propere en degelijke staat teruggebracht worden. Beschadigingen, diefstal of verlies komen steeds volledig ten laste van de ontlener.

 • Eventuele schade aan de ontleende materialen dient gemeld te worden bij het terug inleveren.
 • Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan de politie.
 • De ontlener verbindt zich ertoe om de nieuwwaarde van de te vervangen materialen volledig te vergoeden in geval van diefstal, verlies of onherstelbare schade aan de ontleende materialen. Bij herstelbare schade aan de ontleende materialen verbindt de ontlener zich ertoe om de herstellingskosten volledig te vergoeden.
 • De ontlener is verplicht alle beschadigde onderdelen in te leveren. Ontbrekende onderdelen worden integraal aangerekend.

7.5. Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een boete gevorderd ter waarde van de kosten voor reisuren en werkuren met een minimum van € 75,00.

7.6. Voor de betaling van de kosten die verbonden zijn aan beschadiging, niet gesorteerd/opgeruimd, diefstal, verlies, reiniging of laattijdige inlevering zal de ontlener een factuur ontvangen. De betaling moet overgemaakt worden voor de vervaldatum die vermeld wordt op de factuur. De kostprijs zal de prijs van eventuele heraankoop + 40 euro per begonnen werkuur (voor reiniging, ...) bevatten.

7.7. De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal vanaf het ogenblik van de afhaling tot op het ogenblik van de terug bezorging. Voor de periode waarover de ontlener over het materiaal beschikt, draagt hij ook de burgerlijke verantwoordelijkheid voor alle ongevallen of beschadigingen aan derden, veroorzaakt door of uit oorzaak van het ontleende materiaal.

7.8. Het is de ontlener niet toegelaten het materiaal aan derden over te dragen, het roerend materiaal onbeheerd achter te laten op de openbare weg of in niet afgesloten lokalen of plaatsen.

7.9. De ontlener dient bij de levering of afhaling met zorg het materiaal na te kijken en zich te vergewissen van juistheid van de hoeveelheden. Hierbij wordt verwezen naar de meldingsplicht bij ontbrekende onderdelen. Indien de controle niet kan gebeuren bij terug de terug bezorging, wordt de waarborg terug bezorgd en kunnen ontbrekende delen nog altijd op de factuur verrekend worden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor directe schade geleden door de organisator als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de dienstverlener van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de organisator overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van de dienstverlener, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €500,00.

8.2. Aansprakelijkheid van de dienstverlener voor indirecte schade is uitgesloten.

8.3. Buiten de in artikel 8 paragraaf 1 genoemde gevallen rust op de dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 8 paragraaf 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van de dienstverlener.

8.4. De aansprakelijkheid van de dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de organisator de dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

8.5. De dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de organisator de schade binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij de dienstverlener meldt.

8.7. De organisator vrijwaart de dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de dienstverlener geleverde zaken, materialen of resultaten.

ARTIKEL 9. ANNULERING 

9.1. In geval van ziekte van één of meerdere van de uitvoerende of nauw bij het optreden betrokken personen, kan de uitvoering van deze overeenkomst – mits voorlegging van een medisch attest - niet worden verlangd. De dienstverlener kan de overeenkomst dan ontbinden, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9.2. Indien de organisator een natuurlijk persoon/ rechtspersoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft de organisator het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden tot binnen 40 dagen voor aanvang van de dienst, tenzij de dienstverlener reeds met instemming van de organisator binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Annuleren binnen de 7 dagen na aanvraag is altijd kosteloos. Nadien gelden onderstaande voorwaarden. 

 • Annulering tot op 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: kosteloos
 • Annulering tussen de 15 en 30 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 75 administratiekost (tenzij de factuur minder is).
 • Annulering tussen de 7 en de 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: € 75 administratiekost + € 15 euro per geboekte animator (tenzij de factuur minder is).
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor het initiatief wordt het volledige deelnamegeld aangerekend.

9.3. Indien de organisator enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft de dienstverlener het recht alle, met de betrokken organisator, gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van de dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1. De dienstverlener zal voor het door de organisator verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de organisator. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.

10.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de organisator die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De organisator is dan over het openstaande factuurbedrag een rente van 2% per gestarte maand verschuldigd, dit inclusief de huidige maand. Daarnaast wordt een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €35,00 aangerekend zonder nadere ingebrekestelling door de dienstverlener.

10.3. Bij een niet tijdige betaling is de organisator, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.4. In bovenstaande gevallen heeft de dienstverlener voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de organisator die hierdoor mocht ontstaan.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

11.1. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de organisator mag de organisator een reactie op de klacht verwachten. Het indienen van een klacht door de organisator houdt niet in dat de betalingsverplichting jegens de dienstverlener mag worden opgeschort.

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 5 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de dienstverlener en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.3. Indien de organisator een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN

13.1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin de dienstverlener gevestigd is.

13.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail communicatie, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vast staat.

13.5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

13.6. De organisator is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

Extra's voor animatoren

Wanneer je als animator akkoord gaat met de algemene voorwaarden, ga je ook akkoord met de visie die Oscarcrew draagt, de vrijwilligersvergoeding en het daarbij zelf verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijden van de wettelijke maxima.

Je weet ook dat Oscarcrew jou verzekert tijdens activiteiten, maar niet voor de rit van en naar de animatie. Verzekeringsdocumenten vind je na inloggen op jouw profiel onder 'verzekering'. Ons polisnummer voor burgerlijke aansprakelijkheid is 32076.